Algemene Voorwaarden cursussen, trainingen en workshops

Hieronder vind je de algemene voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat je deze voorwaarden kent wanneer je met ons een samenwerking aangaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of deelnemers voor wat betreft cursussen, trainingen en workshops van Theo de Klein Coaching & Training.
1.2. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training komt tot stand door mondelinge, schriftelijke of elektronische (e-mail) aanmelding. Deze inschrijving zal per e-mail worden bevestigd door Theo de Klein Coaching & Training.
1.3. Overeenkomsten met Abhika Tantra worden feitelijk aangegaan met Theo de Klein Coaching & Training.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Theo de Klein Coaching & Training behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
2.4 Opties zijn geldig tot een maand voor de aanvang van de activiteit tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een cursus door een deelnemer kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden gedaan, de annulering is pas van kracht wanneer deze door ons is bevestigd.
3.2 In geval van verhindering van een deelnemer is deelnemer tot de aanvang van een activiteit gerechtigd een vervanger aan te melden. In sommige gevallen is zoals steeds per activiteit is aangegeven wel een positief intakegesprek noodzakelijk voor deze vervangende deelnemer.
3.3 Annulering of het verschuiven naar een andere cursusdatum is tot 30 dagen voor aanvang kosteloos mogelijk. Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht.
3.4 Tijdens een cursus, workshop, training of opleiding annuleren is niet mogelijk. Deelnemer is als dan volledige betaling verschuldigd.
3.5 Bij niet verschijnen of voortijds afhaken van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
3.6 Theo de Klein Coaching & Training behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4: Betaling

4.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen met Theo de Klein Coaching & Training. 4.2 Bij grotere cursussen en opleidingen wordt een aanbetaling gevraagd en dient de rest van het cursusgeld uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te zijn betaald.
4.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 70 euro komen volledig voor rekening van deelnemer. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 Indien Theo de Klein Coaching & Training niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Theo de Klein Coaching & Training het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 Theo de Klein Coaching & Training heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
5.3 Theo de Klein Coaching & Training streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Theo de Klein Coaching & Training hiervoor jegens deelnemer niet aansprakelijk. Theo de Klein Coaching & Training zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien Theo de Klein Coaching & Training niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heeft deelnemer recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld.
5.4 De met Theo de Klein Coaching & Training gesloten overeenkomst leidt voor Theo de Klein Coaching & Training tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
5.5 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Theo de Klein Coaching & Training zich het recht voor een trainingsprogramma tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
5.6 Toelating tot een cursus, workshop of opleiding wordt eenzijdig door Theo de Klein Coaching & Training vastgesteld en daarmee al dan niet mogelijk gemaakt.
5.7 Alleen om zwaarwegende, eenzijdig door Theo de Klein Coaching & Training vastgestelde, redenen kan een deelnemer recht tot verdere deelname een cursus, workshop of opleiding worden ontzegd. Het kan hier gaan om de bescherming van de persoon zelf of om de bescherming van de trainer of opleider. Het kan ook gaan om het functioneren van de overige deelnemers en het kunnen voldoen aan hun opleidingsverwachtingen.
5.8 Voor zover Theo de Klein Coaching & Training voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever, is Theo de Klein Coaching & Training uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

Artikel 6: Klachten, geschillen

6.1 Eventuele klachten over de door Theo de Klein Coaching & Training geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Theo de Klein Coaching & Training kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer of zijn opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Het Theo de Klein Coaching & Training sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.2 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van Theo de Klein Coaching & Training uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Theo de Klein Coaching & Training aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen het Theo de Klein Coaching & Training en opdrachtgever (deelnemer) is het Nederlands recht van toepassing.

Komende Workshops

1
may
The Art of Touch
1 day - start 13.00

9
mei
De Kunst van Aanraken
1 dag - start 10.00

Abhika Tantra

theo de klein

06 - 5477 545306 - 5477 5453
 

 


© 2019 Abhika Tantra - All Rights Reserved | © photo's Hubble, NASA/ESA | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden